Wycieczki rowerowe, regulamin

Regulamin wycieczek rowerowych zorganizowanych

REGULAMIN
organizacji imprezy turystycznej - wycieczek rowerowych organizowanych przez
Organizatora Turystyki Turystyka Aktywna WODNIAK w Krutyni


                                                 
Organizator turystyki – przedsiębiorca organizujący imprezę turystyczną – tu :
TURYSTYKA AKTYWNA WODNIAK  Roman Prusiński   Krutyń 18    11-710 Piecki     NIP 849 118 77 32   (T.A. Wodniak) posiadający zaświadczenie o wpisie do Rejestru Organizatorów i Pośredników Turystycznych Województwa Warmińsko – Warmińskiego nr 6/ 2013 oraz gwarancję ubezpieczeniową turystyczną.

Impreza turystyczna – co najmniej dwie usługi turystyczne tworzące jednolity
program i objęte wspólną ceną, jeżeli usługi te obejmują nocleg lub trwają
ponad 24 godziny albo jeżeli program przewiduje zmianę miejsca pobytu

Organizowanie imprezy turystycznej – przygotowywanie lub oferowanie, a także realizacja imprezy turystycznej

Uczestnik  - osoba fizyczna , która bierze udział w zorganizowanej imprezie turystycznej wchodząca w skład grupy i biorąca niej udział jako członek tej grupy

Klient – osoba fizyczna lub prawna (również przedsiębiorca), która zamierza zawrzeć lub zawarła umowę o świadczenie usług turystycznych na rzecz swoją lub na rzecz innej osoby/osób, a zawarcie tej umowy nie stanowi przedmiotu jej działalności gospodarczej, jak i osobę, na rzecz której umowa została zawarta, a także osobę, której przekazano prawo do korzystania z usług turystycznych objętych uprzednio zawartą umową


Art.1  Obowiązki uczestników imprezy – wycieczki rowerowej

1.Każdy z uczestników wycieczki rowerowej nawet podczas jazdy w grupie zobowiązany jest do indywidualnego przestrzegania przepisów ruchu drogowego i ścisłego wykonywania poleceń organizatora lub przewodnika.

2. Każdy z uczestników wycieczki rowerowej przed jej rozpoczęciem zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem i stosowania się do jego zapisów w trakcie jej trwania.

3.Kierujący rowerem, korzystając z drogi (ścieżki) dla rowerów i pieszych jest obowiązany    zachować szczególną ostrożność wobec pieszego idącego taką drogą i ustępować mu  pierwszeństwa.

4.Uczestnik wycieczki nie może samowolnie z niej zrezygnować bez porozumienia z organizatorem i przewodnikiem wycieczki.

5.Uczestników wycieczki rowerowej obowiązuje bezwzględny zakaz jazdy rowerem pod wpływem alkoholu, narkotyków ,środków odurzających lub innych podobnie działających środków.

6.Uczestnik obowiązany jest każdorazowo informować oraz uzgadniać z przewodnikiem wszelkie przypadki oddalenia się od grupy.

7.Uczestników wycieczki obowiązuje zakaz samodzielnego( bez wiedzy i opieki przewodnika) wyjazdu rowerami poza miejsce zakwaterowania.

8.Na uczestniku ciąży obowiązek udzielania niezbędnej pomocy innym uczestnikom, którzy ulegli wypadkowi lub wymagają pomocy.


Art.2  Odpowiedzialność klienta za użytkowany sprzęt i jazdę pod wpływem alkoholu

1. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone trakcie trwania imprezy z winy jego ,osób znajdujących się pod jego opieką lub członków grupy uczestniczącej w imprezie innym osobom lub mieniu (w wynajętym sprzęcie, w miejscach zakwaterowania czy też miejscach odwiedzanych) i zobowiązany jest do ich naprawienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
W przypadku ich naprawienia przez organizatora, klient zobowiązany jest do zwrotu wszystkich kosztów z tym związanych.

2.Za zgubienie lub zniszczenie nieodwracalne sprzętu klient zwraca jego wartość w wysokości ceny rynkowej po uwzględnieniu stopnia jego zamortyzowania.
Aktualne wyceny sprzętu dostępne są w wypożyczalni T.A. Wodniak.
Szkody w sprzęcie nie uwzględnionym w cenniku ustala się w oparciu o cenę rynkową pomniejszoną jednak o wartość stopnia zużycia.

3.Klient ponosi odpowiedzialność finansową w przypadku częściowego zniszczenia lub uszkodzenia wypożyczonego sprzętu w sposób nie wynikający z normalnego użytkowania  naliczaną w oparciu o cennik napraw wypożyczalni T.A. Wodniak.

4.Organizator uzupełnia utracony lub uszkodzony sprzęt na koszt klienta włącznie z kosztami dowozu.
Jeśli uszkodzenie lub częściowe zniszczenie sprzętu nastąpiło w wyniku normalnego użytkowania koszt naprawy oraz dowóz uzupełniającego sprzętu odbywa się na koszt organizatora.

5.W przypadku niezastosowania się do zakazu jazdy rowerem pod wpływem alkoholu i stwierdzenia u uczestnika upojenia alkoholowego w  trakcie trwania wycieczki wyklucza się go z dalszego uczestnictwa w miejscu, w którym to nastąpiło.

6.Nietrzeźwy uczestnik ponosi koszt transportu do bazy lub miejsca zakwaterowania.

7.Organizator zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym z klientem uporczywie naruszającym ustalony porządek imprezy, stwarzającym zagrożenie życia swego lub innych uczestników (m.in. przez narkotyki,  niedozwolone  substancje  psychoaktywne,  niekontrolowane  spożywanie alkoholu) zagrażającym jej realizacji lub uniemożliwiającym innym uczestnikom normalne korzystanie ze świadczeń.

8.W przypadku powstania dodatkowych kosztów obciążających T.A. Wodniak, a wynikających  z działania lub zaniechania klienta utrudniającego realizowanie programu imprezy turystycznej w rozumieniu pkt 3, klient będzie zobowiązany do ich pokrycia w całości.

9.Klientowi z którym rozwiązano umowę ze skutkiem natychmiastowym w związku z pkt 3 przysługuje zwrot wartości niewykorzystanych świadczeń po odliczeniu kosztów poniesionych na organizację imprezy.

10.Wszelkie koszty dalszego pobytu i powrotu w takim przypadku ponosi klient, który zobowiązany jest do zwrotu organizatorowi wszelkich kosztów z tym związanych poniesionych przez organizatora.

11.Klientowi nie przysługują prawa do dochodzenia roszczeń z tytułu wykluczenia, odmowy dalszych świadczeń i rozwiązania umowy w związku pkt 5 i pkt 7 artykułu 11.


Art.3 Podstawowe zasady jazdy rowerami w kolumnie z uwzględnieniem  grup młodzieżowych

Podane poniżej zasady poruszania się rowerów opracowane zostały w oparciu o Ustawę Prawo o Ruchu Drogowym i odnośne rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu.

- kolumna rowerowa nie powinna przekraczać 15 osób łącznie z opiekunami

- grupa licząca 15 uczestników musi mieć dwóch opiekunów

- w czasie wycieczki jeden opiekun jedzie na przedzie, drugi na końcu zamykając kolumnę

- słabsze dzieci jadą na czele grupy, tuż za prowadzącym regulującym tempo jazdy

- jeśli liczebność grupy przekracza 15 osób, tworzy się wielokrotność kolumn( po 15 osób w każdej łącznie z opiekunami)

- odległość pomiędzy kolumnami rowerzystów jadących tą samą trasą nie może być mniejsza niż 200 metrów

- opiekunowie powinni być zaopatrzeni w telefony komórkowe i gwizdki do podawania sygnałów ostrzegawczych

- uczestnicy wycieczki jadą w rzędzie jeden za drugim jak najbliżej prawej krawędzi drogi

- ostatni uczestnik powinien mieć przymocowane ,,ramię bezpieczeństwa" tj. pręt o długości około 38 cm z zamocowanym na końcu światełkiem odblaskowym o średnicy 5 cm

- przy przekraczaniu jezdni (drogi) opiekunowie zabezpieczają przejście, zatrzymując ruch i przeprowadzając całą grupę na drugą stronę

- każdy manewr na drodze musi być poprzedzony upewnieniem się o możliwości jego bezpiecznego wykonania oraz odpowiednio wcześniej zasygnalizowany

- niedopuszczalne jest puszczanie kierownicy obiema rękami i ściąganie nóg z pedałów

- niedopuszczalna jest jazda 2 rowerzystów obok siebie

- niedopuszczalne jest tasowanie się i ciągłe zmiany pozycji; należy jechać równo i spokojnie w ustalonym szyku

- niedopuszczalna jest jazda rowerami po chodnikach dla pieszych

- jadąc rzędem należy zachować bezpieczną odległość między rowerami 3-5 m, a przy zjazdach 15-30 m

- w czasie zjazdów z pochyłości nie wolno rozpędzać rowerów. przy pomocy hamulców utrzymujemy niewielką i stałą prędkość

- podczas podjazdu nie stosuje się jazdy w zwartej grupie; każdy pokonuje wzniesienie własnym tempem, a cała grupa zbiera się na szczycie wzniesienia

- pod górę o większym nachyleniu należy prowadzić rowery zachowując ustawienie w rzędzie

- osoby nie potrafiące utrzymać jednakowego tempa jazdy powinny jechać na końcu

-  podczas jazdy w lesie należy zwrócić szczególną uwagę na gałęzie i wystające korzenie oraz unikać najeżdżania kołami na patyki by nie doprowadzić do upadku lub uszkodzenia szprych, błotników itp.

- bagaż powinien być umieszczony na bagażniku i być dobrze przymocowany

- podczas postoju należy zejść z jezdni i stanąć na poboczu drogi lub parkingu

- zmęczeniu lub słabym samopoczuciu każdy uczestnik powinien poinformować kierownika


Art.4 Zadania przewodnika wycieczki rowerowej

1.Wycieczkę rowerową prowadzi przewodnik wycieczki  zgodnie z ustaloną wcześniej trasą.

2.Przewodnik wycieczki jedzie w przedzie rzędu jak najbardziej prawej krawędzi jezdni.

3.Na końcu rzędu powinien jechać opiekun.

4.Przewodnik wycieczki dyktuje tempo, wybiera drogę i wyznacza osoby do pomocy przy prowadzeniu wycieczki.

5.Przewodnika wycieczki nie wolno wyprzedzać bez jego zgody.

6.Przewodnik wycieczki zapoznaje uczestników z najbardziej istotnymi punktami regulaminu, zasadami organizowania wycieczek szkolnych oraz zasadami bezpieczeństwa w trakcie jazdy i postojów.

7.Przed wycieczką opiekunom zostaje podany do wiadomości nr telefonu komórkowego przewodnika wycieczki w celu umożliwienia komunikacji.

 8.Przewodnikowi wycieczki lub organizatorowi należy zgłaszać wszelkie awarie sprzętu, wypadki oraz czas na odpoczynek czy też postój wynikający z innych okoliczności.

9.Uczestnicy wycieczki zobowiązani są do przestrzegania zapisów niniejszego regulaminu oraz obowiązkowego podporządkowania się decyzjom przewodnika wycieczki.


Art.5 Przygotowanie trasy

1.Przewodnik wycieczki przed wyruszeniem omawia trasę przejazdu z uwzględnieniem miejsc niebezpiecznych, stwarzających zagrożenia (np. skrzyżowania dróg, torowiska) oraz planuje miejsca postoju (na odpoczynki, posiłki itp.).

2.Postoje należy  planować i organizować poza jezdnią- na parkingu, łące lub polanie.

3.Trasa wycieczki musi być tak wybrana, aby dojechać do punktu końcowego przed zmrokiem.

4.Tempo jazdy oraz długość trasy przejazdu powinny być dostosowane do wieku i możliwości fizycznych uczestników wycieczki.

 5.Odpoczynki w trasie powinny występować po przejechaniu średnio 10- 15 km a w praktyce zależeć od możliwości grupy.

 6.Dopuszcza się korzystanie z drogi (poza miastem) w przypadku braku poboczy na zasadach określonych w kodeksie drogowym z zachowaniem zasady jazdy w rzędzie (jeden za drugim).


Art.6  Postanowienia przejściowe i końcowe:

1.Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), Wypożyczalnia informuje, iż:
  1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Turystyka Aktywna WODNIAK Roman Prusiński (TA Wodniak) z siedzibą Krutyń 18, 11-710 Piecki.
  2) Kontakt z Administratorem – biuro@kajaki-mazury.pl
  3) TA WODNIAK przetwarza tylko niezbędne dane osobowe wymagane do realizacji zamówionych usług, chodzi tu o imię i nazwisko, nazwę firmy, dane adresowe, dane kontaktowe, informacje o produktach.
  4) Dane osobowe przetwarzane są w celu zawarcia lub wykonania umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) oraz wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) i będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do: a) obsługi posprzedażowej (np. obsługi reklamacji), b) zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących TA Wodniak, c) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych).
  5) Dane osobowe mogą zostać udostępnione: a) podmiotom uprawnionym do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, b) podmiotom współpracującym w zakresie usług wsparcia IT oraz dostarczającym oprogramowanie informatyczne, c) podmiotom współpracującym w zakresie usług księgowo-kadrowych, d) podmiotom współpracującym w zakresie usług prawnych. 6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania oraz przenoszenia.
  7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (UODO), jeżeli dane przetwarzane są niezgodnie z prawem.
  8) Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w oparciu o przepisy prawa, w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
  9) Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

2.Klient wyraża zgodę na użycie przez T. A. Wodniak, nieodpłatnie, w okresie obowiązywania umowy o świadczenie usług, a także bezterminowo po jej ustaniu, logotypów, nazw i znaków towarowych i handlowych firmy i marek należących do klienta, w celu promocji bezpośredniej usług T. A. Wodniak.
Promocja usług T. A. Wodniak z wykorzystaniem logotypów, nazw i znaków towarowych i handlowych klienta może odbywać się poprzez rozpowszechnianie w jakiejkolwiek formie, w tym w materiałach reklamowych, marketingowych i handlowych,  za pośrednictwem strony internetowej T. A. Wodniak, w mediach społecznościowych.

3. Klient ma prawo w każdym czasie cofnąć w formie pisemnej zgodę na użycie przez T.A. Wodniak logotypów, nazw i znaków towarowych i handlowych firmy i marek należących do niego.

4.T. A. Wodniak może zwrócić się do klienta z prośbą o wystawienie referencji. W razie ich wystawienia oraz w razie braku odmiennych uzgodnień między Stronami uznaje się, iż wystawienie przez klienta referencji upoważnia T. A. Wodniak do jej do jej publikacji zwłaszcza na stronie internetowej T. A. Wodniak, w mediach społecznościowych, w materiałach reklamowych, marketingowych i handlowych.

5.Organizator zapewnia miejsca postojowe dla pozostawionych na czas trwania imprezy samochodów.

6.Organizator spływu nie bierze odpowiedzialności za ewentualne straty materialne poniesione przez uczestnika spływu w cennych przedmiotach pozostających pod jego opieką, a powstałe wskutek złego lub nienależytego ich zabezpieczenia (dokumenty osobiste, telefony, aparaty fotograficzne), które powinny być właściwie i zgodnie z zasadami lub wskazówkami obsługi zabezpieczone przed zniszczeniem, zagubieniem, kradzieżą itp.

7.Każdy spór wynikły z tytułu  niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w pierwszej kolejności rozwiązywany będzie na drodze polubownej.

8.W przypadku niejasności w zakresie postanowień Umowy i Regulaminu, skuteczne są postanowienia Umowy.

9.Wszelkie spory wynikłe w zakresie postanowień Umowy i Regulaminu, a nie rozstrzygnięte polubownie, podlegają rozstrzygnięciom właściwego miejscowo Sądu Powszechnego.

10.W sprawach nieuregulowanych w Umowie oraz w niniejszym Regulaminie stanowiącym jej nierozłączną część, mają zastosowanie przepisy:
- dotyczące ochrony konsumenta
- ustawy o usługach turystycznych
- kodeksu cywilnego

11.Powyższy Regulamin może ulec zmianie.
O treści zmian regulaminu każdy zainteresowany zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Usługodawcę na stronie głównej Serwisu Internetowego wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu.
Informacja na stronie głównej Serwisu Internetowego zostanie utrzymana przez okres, co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych.
Klienci , którzy dysponują aktualnymi Umowami na przedpłacone usługi, zostaną dodatkowo powiadomieni przez T. A. Wodniak poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej używany przez nich w korespondencji z T. A. Wodniak, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu.
W tym przypadku poinformowanie o zmianie Regulaminu, nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.

12.W razie, gdy klient posiadający aktualnie trwającą Umowę, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie T. A. Wodniak w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji zmian w Regulaminie skutkuje rozwiązaniem Umowy.
W takim przypadku T. A. Wodniak zwraca wszystkie wpłacone przedpłaty bez potrącania jakichkolwiek kosztów.
Jeśli zmiana Regulaminu nastąpi w czasie krótszym niż 21 dni przed datą rozpoczęcia imprezy, klient zachowuje prawa nabyte przed zmianą Regulaminu.

13.Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej T. A. Wodniak.

14.Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.05.2018 r.