Wypożyczalnia kajaków, regulamin

Regulamin wypożyczalni kajaków

REGULAMIN   wypożyczalni kajaków Turystyki Aktywnej WODNIAK


Wypożyczający – osoba fizyczna lub prawna (również przedsiębiorca)  dokonująca rezerwacji lub wynajmu sprzętu na rzecz swoją lub na rzecz grupy zorganizowanej lub niezorganizowanej , firmy czy grupy młodzieży, działająca z ich upoważnienia i w ich imieniu jak i osoba, na rzecz której wynajęto lub zarezerwowano sprzęt

Uczestnik - osoba biorąca udział w spływach kajakowych z wykorzystaniem sprzętu wypożyczalni T.A. Wodniak


Art.1  Warunki wypożyczenia sprzętu pływającego

1.Wypożyczany sprzęt jest własnością  wypożyczalni kajaków  Turystyka Aktywna WODNIAK   Roman  Prusiński  Krutyń 18   11-710 Piecki    NIP 849 118 77 32 zwaną dalej wypożyczalnią lub wypożyczalnią T. A. Wodniak.

2.Sprzęt pływający tak jak pozostały sprzęt turystyczny wypożycza się po okazaniu dokumentu tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy itp.).
Wypożyczający przed rozpoczęciem korzystania z wypożyczonego sprzętu ma obowiązek zapoznania się z niniejszym Regulaminem.

6.Podczas korzystania na spływie kajakowym ze sprzętu pływającego wypożyczalni T. A. Wodniak obowiązuje wszystkie osoby kategoryczny zakaz pływania pod wpływem alkoholu lub innych podobnie działających środków.

7.Wypożyczalnia zastrzega sobie prawo odmowy wydania sprzętu w przypadku zauważenia , że wypożyczający lub uczestnicy spływu znajdują się pod wpływem alkoholu lub innych podobnie działających środków. W takim przypadku pobrane wcześniej ewentualne zaliczki będą  zwracane po odliczeniu wszystkich poniesionych przez wypożyczalnie kosztów związanych z rezerwacją i przygotowaniem sprzętu do wynajmu.

8.Osoby nieletnie mogą płynąć tylko pod opieką osób pełnoletnich, które ponoszą za nie pełną odpowiedzialność jak również za ich zachowanie i ewentualne wyrządzone przez nie szkody.

9. Zorganizowane grupy szkolne i młodzieży pływają tylko pod opieką i  nadzorem  opiekunów lub wychowawców.

10.Wypożyczalnia dysponuje różnym sprzętem pływającym wymagającym różnego stopnia umiejętności pływania.
Wypożyczający ma prawo zamiany sprzętu w przypadku stwierdzenia, że jest on nieodpowiedni do jego umiejętności.

11.Podstawowym wyposażeniem każdego sprzętu pływającego są kamizelki asekuracyjne, których wypożyczający musi używać zgodnie z ich przeznaczeniem.
 
12.W przypadku usługi wynajmu sprzętu pływającego, wypożyczalnia nie występuje w roli organizatora spływu, co oznacza, że wynajmujący płyną na własną odpowiedzialność i to na wynajmujących spoczywa odpowiedzialność w zakresie przestrzegania zasad bezpieczeństwa, odpowiedzialność za wyrządzone szkody, przestrzegania zasady zachowania trzeźwości, egzekwowania zakładania kamizelek asekuracyjnych oraz dbałości o właściwy przebieg spływu, czyli właściwy dobór osad, ustalenie szyku płynięcia, omówienie trasy spływu, itp.


Art.2  Warunki płatności i rezerwacji
 
1.Sprzęt wypożyczamy według cen podanych w cenniku. Finalny koszt zależy od ilości wypożyczonych  kajaków, liczby dni ,kosztów ewentualnego transportu kajaków, obowiązujących zniżek i promocji oraz wszelkich innych czynników mogących mieć wpływ na cenę wynajmu.

2.Istnieje możliwość rezerwacji sprzętu na warunkach ustalonych z wypożyczalnią. Dokonanie rezerwacji sprzętu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata zaliczki na poczet przyszłego świadczenia. Odejście od tej zasady możliwe za zgodą wypożyczalni.

3.Pobrana przedpłata za rezerwację zamówionych kajaków podlega zwrotowi po odliczeniu kosztów związanych z rezerwacją sprzętu w przypadku wystąpienia rezygnacji na 3 dni przed datą wynajmu lub w dniu wynajmu i nie jest spowodowana załamaniem pogody lub przyczyną leżącą po stronie wypożyczalni.

4. Odwołania rezerwacji sprzętu pływającego na okres weekendu można dokonać najpóźniej na 2 dni przed planowanym terminem spływu jeśli nie jest to podyktowane załamaniem pogody.                                                   
Po tym terminie pobrane zaliczki będą zwracane po odliczeniu kosztów wynikłych z rezerwacji sprzętu.

5.Wniesiona opłata za wynajem podlega zwrotowi po odliczeniu kosztów rezerwacji i odpowiedniej części kosztów wynajmu w przypadku wystąpienia rezygnacji  podczas trwania spływu z przyczyn niezależnych od wypożyczalni T.A. Wodniak i przez nią niezawinionych.

6.Wypożyczalnia na życzenie wypożyczającego ma obowiązek udzielić pomocy w zapewnieniu udziału ratowników w spływie kajakowym.

7.Wypożyczalnia na życzenie wypożyczającego ma obowiązek udzielić pomocy w zapewnieniu udziału przewodnika spływu w zakresie spraw organizacyjnych i socjalnych.

8.Wypożyczalnia na życzenie wypożyczającego ma obowiązek  udzielić pomocy w zawarciu lub zawrzeć w jego imieniu odpowiednie ubezpieczenie grupowe uczestników spływu zawierające  KL (koszty leczenia) i NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków).


Art.3  Odpowiedzialność za wynajęty sprzęt i bezpieczeństwo w trakcie użytkowania

1.Wynajem lub rezerwacja ( w jakiejkolwiek formie) sprzętu pływającego lub dokonanie najmu lub rezerwacji sprzętu w imieniu grupy lub firmy jednoznaczne są z akceptacją zapisów zawartych w niniejszym Regulaminie.

2.Wypożyczający potwierdza pisemnie ilości pobranego sprzętu i tym samym dodatkowo potwierdza odpowiedzialność  za niego oraz akceptację zapisów  niniejszego Regulaminu.

3.Wypożyczający zobowiązany jest do sprawdzenia stanu wypożyczanego sprzętu pod względem jakościowym, ilościowym oraz przekazania ewentualnych uwag wydającemu sprzęt.

4.Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność za  wypożyczony sprzęt i sposób jego użycia oraz zobowiązuje się pokryć  straty związane z  jego zgubieniem bądź zniszczeniem.

5.Za zgubienie lub zniszczenie nieodwracalne sprzętu wypożyczający zwraca jego wartość w wysokości ceny rynkowej po uwzględnieniu stopnia jego zamortyzowania. Aktualne wyceny sprzętu dostępne są w wypożyczalni T. A. Wodniak.
Straty w sprzęcie nie uwzględnionym w cenniku ustala się w oparciu o cenę rynkową pomniejszoną jednak o wartość stopnia zużycia.

6.W przypadku częściowego zniszczenia lub uszkodzenia wypożyczonego sprzętu w sposób nie wynikający z normalnego użytkowania, odpowiedzialność finansowa spoczywa wyłącznie na wypożyczającym i naliczana jest w oparciu o cennik napraw wypożyczalni T. A. Wodniak.

7.Wypożyczalnia uzupełnia utracony lub uszkodzony na skutek niewłaściwego użytkowania sprzęt na koszt wypożyczającego włącznie z kosztami dowozu.

 8.Jeśli uszkodzenie lub częściowe zniszczenie sprzętu nastąpiło w wyniku normalnego użytkowania koszt naprawy oraz dowóz uzupełniającego sprzętu odbywa się na koszt wypożyczalni.

9.Odbiór i zwrot sprzętu odbywa się w miejscu ustalonym wcześniej przez wypożyczającego i wypożyczalnię.

10.Sprzęt zwracany do wypożyczalni powinien być w stanie umożliwiającym ponowne i natychmiastowe wypożyczenie.

11.Inne niż ustalone, terminy, miejsca i godziny zakończenia spływów muszą być zaakceptowane przez wypożyczalnię i mogą być zrealizowane po określeniu i uwzględnieniu nowych realiów i warunków i odbioru sprzętu.

12.Wypożyczający korzysta z wynajętego sprzętu na własną odpowiedzialność i zgodnie z zapisami niniejszego Regulaminu.

13.Wypożyczalnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zachowanie się uczestników spływu korzystających ze sprzętu wypożyczalni T. A. Wodniak na zasadzie wynajmu, a w szczególności za szkody, jakich mogliby oni dokonać, na rzecz innych osób lub firm.

14.Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków oraz utraty zdrowia lub śmierci uczestników spływu korzystających ze sprzętu wypożyczalni T. A. Wodniak na zasadzie wynajmu.

15.Wypożyczalnia nie bierze odpowiedzialności za ewentualne straty materialne poniesione przez uczestnika podczas spływu.
Cenne przedmioty (dokumenty osobiste, telefony, aparaty fotograficzne) winny być odpowiednio zabezpieczone przez uczestnika przed zamoczeniem, utonięciem, zagubieniem, kradzieżą itp.


Art.4  Korzystającemu ze sprzętu wodnego Wypożyczalni T.A. Wodniak  zabrania się:

- pływania i przebywania na wodzie pod wpływem alkoholu, narkotyków, środków odurzających lub innych podobnie działających środków

- odstępowania lub podnajmowania wypożyczonego  sprzętu

- zachowania w sposób zagrażający bezpieczeństwu własnemu i innych

- korzystania ze sprzętu pływającego bez założonej na siebie kamizelki asekuracyjnej

- wykorzystywania sprzętu pływającego niezgodnie z jego przeznaczeniem
 
- przekraczania dopuszczalnej ładowności sprzętu wodnego

- pływania w miejscach niedozwolonych

- stania i kucania w kajaku

- siadania na burcie, dziobie lub rufie

- skakania z kajaka do wody

- zatapiania sprzętu wodnego i wyposażenia

- przebywania w kajaku  nie znajdującym się na wodzie

- wędkowania z kajaka

- wyrzucania śmieci do wody oraz zaśmiecania miejsc postojów


Art.5  Postanowienia przejściowe i końcowe

   1.Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), Wypożyczalnia informuje, iż:
  1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Turystyka Aktywna WODNIAK Roman Prusiński (TA Wodniak) z siedzibą Krutyń 18, 11-710 Piecki.
  2) Kontakt z Administratorem – biuro@kajaki-mazury.pl
  3) TA WODNIAK przetwarza tylko niezbędne dane osobowe wymagane do realizacji zamówionych usług, chodzi tu o imię i nazwisko, nazwę firmy, dane adresowe, dane kontaktowe, informacje o produktach.
  4) Dane osobowe przetwarzane są w celu zawarcia lub wykonania umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) oraz wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) i będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do: a) obsługi posprzedażowej (np. obsługi reklamacji), b) zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących TA Wodniak, c) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych).
  5) Dane osobowe mogą zostać udostępnione: a) podmiotom uprawnionym do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, b) podmiotom współpracującym w zakresie usług wsparcia IT oraz dostarczającym oprogramowanie informatyczne, c) podmiotom współpracującym w zakresie usług księgowo-kadrowych, d) podmiotom współpracującym w zakresie usług prawnych. 6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania oraz przenoszenia.
  7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (UODO), jeżeli dane przetwarzane są niezgodnie z prawem.
  8) Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w oparciu o przepisy prawa, w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
  9) Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 
2.Wypożyczający wyraża zgodę na użycie przez T. A. Wodniak, nieodpłatnie, w czasie świadczenia usług, a także bezterminowo po zakończeniu, logotypów, nazw i znaków towarowych i handlowych firmy i marek należących do klienta, w celu promocji usług T. A. Wodniak. Promocja usług T. A. Wodniak z wykorzystaniem logotypów, nazw i znaków towarowych i handlowych wypożyczającego może odbywać się poprzez ich publikacje w szczególności na stronie internetowej T. A. Wodniak, w mediach społecznościowych, w materiałach reklamowych, marketingowych i handlowych.

3.Wypożyczający ma prawo w każdym czasie cofnąć w formie pisemnej zgodę na użycie przez T.A. Wodniak logotypów, nazw i znaków towarowych i handlowych firmy i marek należących do niego.

4.T. A. Wodniak może zwrócić się do wypożyczającego z prośbą o wystawienie referencji. W razie ich wystawienia oraz w razie braku odmiennych uzgodnień między Stronami uznaje się, iż wystawienie przez wypożyczającego referencji upoważnia T. A. Wodniak do jej publikacji w szczególności na stronie internetowej T. A. Wodniak, w mediach społecznościowych, w materiałach reklamowych, marketingowych i handlowych.

5.Wypożyczalnia zapewnia miejsca postojowe dla pozostawionych na czas trwania spływu samochodów.

6.Każdy spór wynikły w zakresie postanowień Regulaminu w pierwszej kolejności rozwiązywany będzie na drodze polubownej.

7.Wszelkie spory wynikłe w zakresie postanowień Regulaminu, a nie rozstrzygnięte polubownie, podlegają rozstrzygnięciom właściwego miejscowo Sądu Powszechnego.
W przypadku osób prawnych (w tym przedsiębiorców) wszelkie spory nie rozstrzygnięte polubownie, podlegają rozstrzygnięciom Sądu Powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby wypożyczalni T.A. Wodniak.

8.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:
- dotyczące ochrony konsumenta
- ustawy o ochronie danych osobowych
- kodeksu cywilnego

9.Powyższy Regulamin może ulec zmianie.
O treści zmian Regulaminu każdy zainteresowany zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Usługodawcę na stronie głównej Serwisu Internetowego wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. Informacja na stronie głównej Serwisu Internetowego zostanie utrzymana przez okres, co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych.
Wypożyczający, którzy dysponują aktualnymi Umowami na przedpłacone usługi lub dokonali aktualnej rezerwacji usług, zostaną dodatkowo powiadomieni przez wypożyczalnię T. A. Wodniak poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej używany przez nich w korespondencji z T. A. Wodniak, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu.
W tym przypadku poinformowanie o zmianie Regulaminu, nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.

10.W razie, gdy wypożyczający posiadający aktualnie trwającą Umowę lub dokonaną rezerwację, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie T. A. Wodniak w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.
Brak akceptacji zmian w Regulaminie skutkuje rozwiązaniem Umowy wynajmu.
W takim przypadku wypożyczalnia T. A. Wodniak zwraca wszystkie wpłacone przedpłaty.
Jeśli zmiana Regulaminu nastąpi w czasie krótszym niż 21 dni przed datą wynajmu, wypożyczający zachowuje prawa nabyte przed zmianą Regulaminu.

11.Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej T. A. Wodniak.

12.Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.05.2018 r.