Wypożyczalnia rowerów, regulamin

Regulamin wypożyczalni rowerów

REGULAMIN
wypożyczalni rowerów Turystyki Aktywnej WODNIAKWypożyczający – osoba fizyczna lub prawna (również przedsiębiorca)  dokonująca rezerwacji lub wynajmu sprzętu na rzecz swoją lub na rzecz grupy zorganizowanej lub niezorganizowanej , firmy czy grupy młodzieży, działająca z ich upoważnienia i w ich imieniu jak i osoba, na rzecz której wynajęto lub zarezerwowano sprzęt

Uczestnik - osoba biorąca udział w wycieczkach rowerowych z wykorzystaniem sprzętu wypożyczalni T.A. Wodniak


Art.1 Warunki  wypożyczenia roweru i wyposażenia :

1.Wypożyczane rowery i osprzęt są własnością wypożyczalni Turystyka Aktywna Wodniak,  Roman Prusiński, Krutyń 18,  11-710 Piecki  NIP 849 118 77 32 zwanej dalej wypożyczalnią lub wypożyczalnią T.A. Wodniak.

2.Rowery wypożycza się po okazaniu dokumentu tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy itp.) lub pozostawieniu w wypożyczalni zastawu za wypożyczony sprzęt w postaci kaucji zwrotnej w wysokości 200 zł za rower w przypadku braku możliwości udokumentowania danych osobowych.

3.Wypożyczający przed rozpoczęciem korzystania z wypożyczonego sprzętu zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem i stosowania się do jego zapisów w trakcie użytkowania wynajętego sprzętu.

4.Wypożyczalnia zastrzega sobie prawo odmowy wydania sprzętu w przypadku zauważenia , że wypożyczający lub uczestnicy wycieczki znajdują się pod wpływem alkoholu lub innych podobnie działających środków. W takim przypadku pobrane wcześniej ewentualne zaliczki będą  zwracane po odliczeniu wszystkich poniesionych przez wypożyczalnie kosztów związanych z rezerwacją i przygotowaniem sprzętu do wynajmu.

5.Z rowerów korzystać mogą osoby dorosłe lub osoby posiadające Kartę Rowerową.

6.Osoby niepełnoletnie nie posiadające Karty Rowerowej mogą korzystać z rowerów tylko pod opieką osób pełnoletnich, które ponoszą pełną odpowiedzialność za nie oraz za ich zachowanie i ewentualne wyrządzone przez nie szkody.

7.Każdy wypożyczający nawet podczas jazdy w grupie zobowiązany jest do indywidualnego przestrzegania przepisów ruchu drogowego.

8.Wypożyczający obowiązany jest do sprawdzenia stanu wypożyczanego sprzętu pod względem wyposażenia i sprawności technicznej i przyjęcia tylko sprzętu kompletnego i sprawnego oraz przekazania ewentualnych uwag wydającemu sprzęt.

9.Rowery wyposażone są w oświetlenie odblaskowe przednie i tylne ,a na życzenie klienta w fotelik dziecięcy i kask, jak również w linkę zabezpieczającą z zamkiem.

10.Rowery nie posiadają w standardzie oświetlenia do jazdy nocą i w związku z tym zabrania się używania ich w porze nocnej.

11.Obowiązkiem wypożyczającego jest uiszczenie opłaty za wypożyczenie sprzętu. Opłatę za wypożyczenie roweru na okres całego dnia lub dłużej pobiera się w chwili wypożyczenia.

12.Wypożyczalnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zachowanie się wypożyczających sprzęt w trakcie jego użytkowania, a w szczególności za szkody jakich mogliby oni dokonać na rzecz innych osób lub firm.

13.Wypożyczalnia nie jest organizatorem wycieczek rowerowych i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki jakichkolwiek zdarzeń wynikających z naruszenia przez wypożyczającego przepisów obowiązującego prawa jak również z tytułu wypadków, poniesionych szkód lub obrażeń powstałych w trakcie korzystania z wypożyczonego roweru.

14.Wypożyczający ponosi osobistą odpowiedzialność za skutki wszelkich zdarzeń, naruszeń przepisów prawa i postanowień Regulaminu mających miejsce w okresie od chwili wypożyczenia roweru do jego zwrotu.

15.Wypożyczenie lub rezerwacja (w każdej formie) sprzętu są równoznaczne z akceptacją zapisów niniejszego Regulaminu.


Art.2 Obowiązki  Wypożyczającego w zakresie użytkowania sprzętu

1.Wypożyczający ma obowiązek używania roweru oraz jego wyposażenia zgodnie z zapisami Regulaminu czyli zgodnie z przeznaczeniem oraz ochrony przed utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.

2.Wypożyczającego obowiązuje zakaz odstępowania lub podnajmowania wypożyczonego  sprzętu.

3.Od wypożyczającego wymaga się przestrzeganie zakazu użytkowania rowerów w ciężkim terenie (jazda w błocie, w wodzie itp.).

4.Wypożyczający ma obowiązek zwrotu do wypożyczalni sprzętu sprawnego technicznie i w stanie nie pogorszonym umożliwiającym jego ponowne wypożyczenie.

5.Wypożyczający ponosi  pełną odpowiedzialność za wypożyczony sprzęt.

6.Za wady ukryte w częściach rowerowych (materiałach) wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności.

7.Wypożyczający ma obowiązek zabezpieczenie wypożyczonego sprzętu przed kradzieżą w przypadku pozostawienia go poza wypożyczalnią.

8. Wypożyczający zobligowany jest do niezwłocznego powiadomienia wypożyczalni o przypadku kradzieży roweru.

9.Za zgubienie, kradzież oraz zniszczenia nieodwracalne roweru lub wyposażenia wypożyczający zwraca jego wartość w wysokości ceny rynkowej po uwzględnieniu stopnia jego zamortyzowania. Aktualne wyceny sprzętu dostępne są w wypożyczalni T. A. Wodniak.

10.W przypadku częściowego zniszczenia lub uszkodzenia wypożyczonego roweru w sposób nie wynikający z normalnego użytkowania, odpowiedzialność finansowa spoczywa wyłącznie na wypożyczającym i naliczana jest w oparciu o cennik napraw wypożyczalni Wodniak.

11.W przypadku konieczności uzupełnienia utraconego lub uszkodzonego na skutek niewłaściwego użytkowania sprzętu wypożyczalnia obciąża  kosztami wypożyczającego włącznie z kosztami dowozu.
Jeśli uszkodzenie lub częściowe zniszczenie sprzętu nastąpiło w wyniku normalnego użytkowania koszt naprawy oraz dowóz uzupełniającego sprzętu odbywa się na koszt wypożyczalni.

12.W przypadku niezastosowania się do zakazu jazdy rowerem pod wpływem alkoholu i stwierdzenia upojenia alkoholowego w trakcie korzystania z wypożyczonego sprzętu, przerywa się wynajem w miejscu, w którym to nastąpiło.
Nietrzeźwy wypożyczający ponosi koszt transportu do bazy wypożyczalni i nie przysługuje mu zwrot kosztów za niewykorzystany czas wynajmu.


Art.3 Podstawowe zasady jazdy rowerami w kolumnie rowerowej w tym w kolumnie złożonej z grupy młodzieży

Podane poniżej zasady poruszania się rowerów opracowane zostały w oparciu o Ustawę Prawo o Ruchu Drogowym i odnośne rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu.

- kolumna rowerowa nie powinna przekraczać 15 osób łącznie z opiekunami

- grupa licząca 15 uczestników musi mieć dwóch opiekunów 

- w czasie wycieczki jeden opiekun jedzie na przedzie, drugi na końcu zamykając kolumnę 

- słabsze dzieci jadą na czele grupy, tuż za prowadzącym regulującym tempo jazdy

- jeśli liczebność grupy przekracza 15 osób, tworzy się wielokrotność kolumn( po 15 osób w każdej łącznie z opiekunami)

- odległość pomiędzy kolumnami rowerzystów jadących tą samą trasą nie może być mniejsza niż 200 metrów

- opiekunowie powinni być zaopatrzeni w telefony komórkowe i gwizdki do podawania sygnałów ostrzegawczych

- uczestnicy wycieczki jadą w rzędzie jeden za drugim jak najbliżej prawej krawędzi drogi 

- ostatni uczestnik powinien mieć przymocowane ,,ramię bezpieczeństwa" tj. pręt o długości około 38 cm z zamocowanym na końcu światełkiem odblaskowym o średnicy 5 cm 

- przy przekraczaniu jezdni (drogi) opiekunowie zabezpieczają przejście, zatrzymując ruch i przeprowadzając całą grupę na drugą stronę

- każdy manewr na drodze musi być poprzedzony upewnieniem się o możliwości jego bezpiecznego wykonania oraz odpowiednio wcześniej zasygnalizowany

- niedopuszczalne jest puszczanie kierownicy obiema rękami i ściąganie nóg z pedałów

- niedopuszczalna jest jazda 2 rowerzystów obok siebie

- niedopuszczalne jest tasowanie się i ciągłe zmiany pozycji; należy jechać równo i spokojnie w ustalonym szyku 

- niedopuszczalna jest jazda rowerami po chodnikach dla pieszych

- jadąc rzędem należy zachować bezpieczną odległość między rowerami 3-5 m, a przy zjazdach 15-30 m

- w czasie zjazdów z pochyłości nie wolno rozpędzać rowerów. przy pomocy hamulców utrzymujemy niewielką i stałą prędkość

- podczas podjazdu nie stosuje się jazdy w zwartej grupie; każdy pokonuje wzniesienie własnym tempem, a cała grupa zbiera się na szczycie wzniesienia

- pod górę o większym nachyleniu należy prowadzić rowery zachowując ustawienie w rzędzie

- osoby nie potrafiące utrzymać jednakowego tempa jazdy powinny jechać na końcu

-  podczas jazdy w lesie należy zwrócić szczególną uwagę na gałęzie i wystające korzenie oraz unikać najeżdżania kołami na patyki by nie doprowadzić do upadku lub uszkodzenia szprych, błotników itp.

- bagaż powinien być umieszczony na bagażniku i być dobrze przymocowany

- podczas postoju należy zejść z jezdni i stanąć na poboczu drogi lub parkingu

- zmęczeniu lub słabym samopoczuciu każdy uczestnik powinien poinformować kierownika


Art.4  Postanowienia przejściowe i końcowe:

1.Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), Wypożyczalnia informuje, iż:
  1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Turystyka Aktywna WODNIAK Roman Prusiński (TA Wodniak) z siedzibą Krutyń 18, 11-710 Piecki.
  2) Kontakt z Administratorem – biuro@kajaki-mazury.pl
  3) TA WODNIAK przetwarza tylko niezbędne dane osobowe wymagane do realizacji zamówionych usług, chodzi tu o imię i nazwisko, nazwę firmy, dane adresowe, dane kontaktowe, informacje o produktach.
  4) Dane osobowe przetwarzane są w celu zawarcia lub wykonania umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) oraz wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) i będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do: a) obsługi posprzedażowej (np. obsługi reklamacji), b) zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących TA Wodniak, c) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych).
  5) Dane osobowe mogą zostać udostępnione: a) podmiotom uprawnionym do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, b) podmiotom współpracującym w zakresie usług wsparcia IT oraz dostarczającym oprogramowanie informatyczne, c) podmiotom współpracującym w zakresie usług księgowo-kadrowych, d) podmiotom współpracującym w zakresie usług prawnych. 6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania oraz przenoszenia.
  7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (UODO), jeżeli dane przetwarzane są niezgodnie z prawem.
  8) Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w oparciu o przepisy prawa, w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
  9) Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

2.Wypożyczający wyraża zgodę na użycie przez T. A. Wodniak, nieodpłatnie, w czasie świadczenia usług, a także bezterminowo po zakończeniu, logotypów, nazw i znaków towarowych i handlowych firmy i marek należących do klienta, w celu promocji usług T. A. Wodniak.
Promocja usług T. A. Wodniak z wykorzystaniem logotypów, nazw i znaków towarowych i handlowych wypożyczającego może odbywać się poprzez ich publikacje w szczególności na stronie internetowej T. A. Wodniak, w mediach społecznościowych, w materiałach reklamowych, marketingowych i handlowych.

3.Wypożyczający ma prawo w każdym czasie cofnąć w formie pisemnej zgodę na użycie przez T.A. Wodniak logotypów, nazw i znaków towarowych i handlowych firmy i marek należących do niego.

4.T. A. Wodniak może zwrócić się do wypożyczającego z prośbą o wystawienie referencji. W razie ich wystawienia oraz w razie braku odmiennych uzgodnień między Stronami uznaje się, iż wystawienie przez wypożyczającego referencji upoważnia T. A. Wodniak do jej publikacji w szczególności na stronie internetowej T. A. Wodniak, w mediach społecznościowych, w materiałach reklamowych, marketingowych i handlowych.

5.Wypożyczalnia zapewnia miejsca postojowe dla pozostawionych na czas trwania wynajmu samochodów.

6.Wypożyczalnia nie bierze odpowiedzialności za ewentualne straty materialne poniesione przez wypożyczającego lub uczestnika w cennych przedmiotach pozostających pod jego opieką, a powstałe wskutek złego lub nienależytego ich zabezpieczenia (dokumenty osobiste, telefony, aparaty fotograficzne), które powinny być właściwie i zgodnie z zasadami lub wskazówkami obsługi zabezpieczone przed zniszczeniem, zagubieniem, kradzieżą itp.     

7.Każdy spór wynikły w zakresie postanowień Regulaminu w pierwszej kolejności rozwiązywany będzie na drodze polubownej.

8.Wszelkie spory wynikłe w zakresie postanowień Regulaminu, a nie rozstrzygnięte polubownie, podlegają rozstrzygnięciom właściwego miejscowo Sądu Powszechnego.
W przypadku osób prawnych (w tym przedsiębiorców) wszelkie spory nie rozstrzygnięte polubownie, podlegają rozstrzygnięciom Sądu Powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby wypożyczalni T.A. Wodniak.

9.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:
- dotyczące ochrony konsumenta
- ustawy o ochronie danych osobowych
- kodeksu cywilnego

10.Powyższy Regulamin może ulec zmianie.
O treści zmian Regulaminu każdy zainteresowany zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Usługodawcę na stronie głównej Serwisu Internetowego wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. Informacja na stronie głównej Serwisu Internetowego zostanie utrzymana przez okres, co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych.
Wypożyczający, którzy dysponują aktualnymi Umowami na przedpłacone usługi lub dokonali aktualnej rezerwacji usług, zostaną dodatkowo powiadomieni przez wypożyczalnię T. A. Wodniak poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej używany przez nich w korespondencji z T. A. Wodniak, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu.
W tym przypadku poinformowanie o zmianie Regulaminu, nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.

11.W razie, gdy wypożyczający posiadający aktualnie trwającą Umowę lub dokonaną rezerwację, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie T. A. Wodniak w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.
Brak akceptacji zmian w Regulaminie skutkuje rozwiązaniem Umowy wynajmu.
W takim przypadku wypożyczalnia T. A. Wodniak zwraca wszystkie wpłacone przedpłaty.
Jeśli zmiana Regulaminu nastąpi w czasie krótszym niż 21 dni przed datą wynajmu, wypożyczający zachowuje prawa nabyte przed zmianą Regulaminu.

12.Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej T. A. Wodniak.

13.Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.05.2018 r.