Spływy kajakowe

Regulamin spływów zorganizowanych

REGULAMIN
spływów kajakowych organizowanych przez Organizatora Turystyki Turystyka Aktywna WODNIAK
 

Organizator turystyki – przedsiębiorca organizujący imprezę turystyczną – tu :
TURYSTYKA AKTYWNA WODNIAK  Roman Prusiński   Krutyń 18    11-710 Piecki     NIP 849 118 77 32   (T.A. Wodniak) posiadający zaświadczenie o wpisie do Rejestru Organizatorów i Pośredników Turystycznych Województwa Warmińsko – Warmińskiego nr 6/ 2013 oraz gwarancję ubezpieczeniową turystyczną

Impreza turystyczna – co najmniej dwie usługi turystyczne tworzące jednolity
program i objęte wspólną ceną, jeżeli usługi te obejmują nocleg lub trwają
ponad 24 godziny albo jeżeli program przewiduje zmianę miejsca pobytu

Organizowanie imprezy turystycznej – przygotowywanie lub oferowanie, a także realizacja imprezy turystycznej

Uczestnik  - osoba fizyczna , która bierze udział w zorganizowanej imprezie turystycznej wchodząca w skład grupy i biorąca niej udział jako członek tej grupy

Klient – osoba fizyczna lub prawna (również przedsiębiorca), która zamierza zawrzeć lub zawarła umowę o świadczenie usług turystycznych na rzecz swoją lub na rzecz innej osoby/osób, a zawarcie tej umowy nie stanowi przedmiotu jej działalności gospodarczej, jak i osobę, na rzecz której umowa została zawarta, a także osobę, której przekazano prawo do korzystania z usług turystycznych objętych uprzednio zawartą umową


Art.1  Obowiązki organizatora spływu

1.Wykorzystywany do spływu sprzęt jest własnością  Organizatora Turystyki Turystyka Aktywna WODNIAK   Roman  Prusiński  Krutyń 18   11-710 Piecki    NIP 849 118 77 32 (T.A. Wodniak).

2.Organizator zapewnia dostarczenie odpowiedniego i zgodnego z zamówieniem sprzętu  pływającego i asekuracyjnego na miejsce początku spływu i odbiór sprzętu z miejsca zakończenia spływu.

3.Na Organizatorze ciąży obowiązek opłacenia określonych w umowie kosztów związanych z prowadzeniem spływu (noclegów, wyżywienia, uiszczenia opłat klimatycznych, kosztów śluzowań itp.).

4. Organizator zapewnia udział na spływie przewodnika i ratownika dla asekuracji podczas trwania spływu.
Organizator rolę przewodnika spływu może przydzielić towarzyszącemu grupie ratownikowi lub jednemu z towarzyszących grupie ratowników.

5. Szczegółowe warunki realizacji imprez turystycznych organizowanych przez T.A. Wodniak określone są w Umowie o organizację imprezy turystycznej lub w Umowie o uczestnictwo w imprezie turystycznej oraz Warunkach Uczestnictwa stanowiących integralną część umowy zawieranej przez organizatora i klienta.

 
Art.2  Obowiązki uczestników w trakcie trwania spływu
 
1. Uczestnik przed rozpoczęciem spływu ma obowiązek zapoznania się niniejszym Regulaminem i postępowania w trakcie trwania spływu zgodnie z jego zapisami.

2.Uczestników spływu obowiązuje bezwzględny zakaz  przebywania na wodzie pod wpływem alkoholu, narkotyków, środków odurzających lub innych podobnie działających środków.

3.Uczestnik podczas pokonywania trasy spływu obowiązany jest do zachowania ustalonego porządku spływu oraz wykonywania poleceń przewodnika spływu związanych z przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa na wodzie i lądzie, przepisów prawa wodnego i ochrony przyrody.

4.Uczestnik może biwakować lub nocować jedynie w miejscach wyznaczonych przez organizatora lub przewodnika.

5.Uczestnik może kąpać się jedynie w miejscach do tego przeznaczonych za zgodą przewodnika spływu.

6.Uczestnik obowiązany jest każdorazowo informować oraz uzgadniać z przewodnikiem spływu  wszelkie przypadki oddalenia się od grupy.

7.Uczestników spływu obowiązuje zakaz samodzielnego( bez wiedzy i opieki przewodnika) wypływania na wodę.

8.Uczestnicy powinni udzielać  sobie pomocy w codziennych czynnościach związanych ze spływem (przenoszenie kajaków przez przeszkody, wnoszenie i wynoszenie sprzętu na brzeg, zabezpieczenie sprzętu, itp.).

9.Na uczestniku ciąży obowiązek udzielania niezbędnej pomocy innym uczestnikom, którzy ulegli wypadkowi lub wymagają pomocy.

10.Klient ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone trakcie trwania imprezy z winy jego ,osób znajdujących się pod jego opieką lub członków grupy uczestniczącej w imprezie innym osobom lub mieniu i zobowiązany jest do ich naprawienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
W przypadku ich naprawienia przez organizatora, klient zobowiązany jest do zwrotu wszystkich kosztów z tym związanych.


Art.3  Udział w spływie "bez przewodnika" i ratownika.

1.Spływ bez udziału przewodnika i ratownika możliwy tylko na wyraźne życzenie klienta potwierdzone adekwatnym zapisem w umowie.

2.Organizator w takim przypadku nie nalicza kosztów udziału przewodnika w spływie.

3. Udział w spływie "bez przewodnika" odbywa się na własną odpowiedzialność klienta.

4. Organizator spływu nie ponosi odpowiedzialności z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków (utraty zdrowia lub śmierci uczestników spływu) na spływie bez przewodnika lub ratownika.

5. Organizator spływu w takim przypadku nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie się uczestników na spływie a w szczególności za wynikłe z takiego zachowania szkody na rzecz innych osób lub firm.

6.Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone trakcie trwania imprezy z winy jego, osób znajdujących się pod jego opieką lub członków grupy uczestniczącej w imprezie innym osobom lub mieniu i zobowiązany jest do ich naprawienia zgodnie z obowiązującymi  przepisami prawa.


Art.4  Uczestnikowi spływu w każdym przypadku zabrania się:

- pływania i przebywania na wodzie pod wpływem alkoholu, narkotyków, środków odurzających lub innych podobnie działających środków

- odstępowania lub podnajmowania wypożyczonego  sprzętu

- zachowania w sposób zagrażający bezpieczeństwu własnemu i innych

- korzystania ze sprzętu pływającego bez założonej na siebie kamizelki asekuracyjnej

- wykorzystywania sprzętu pływającego niezgodnie z jego przeznaczeniem

- przekraczania dopuszczalnej ładowności sprzętu wodnego

- pływania w miejscach niedozwolonych

- stania i kucania w kajaku

- siadania na burcie, dziobie lub rufie

- skakania z kajaka do wody

- zatapiania sprzętu wodnego i wyposażenia

- przebywania w kajaku  nie znajdującym się na wodzie

- wędkowania z kajaka

- wyrzucania śmieci do wody oraz zaśmiecania miejsc postojów


Art.5  Odpowiedzialność klienta za użytkowany sprzęt

1.Klient  ponosi pełną odpowiedzialność materialną wobec organizatora za wyrządzone szkody podczas trwania imprezy (w wynajętym sprzęcie, w miejscach zakwaterowania czy też miejscach odwiedzanych).

2.Za zagubienie lub zniszczenie nieodwracalne sprzętu klient zwraca jego wartość w wysokości ceny rynkowej po uwzględnieniu stopnia jego zamortyzowania. Aktualne wyceny sprzętu dostępne są w wypożyczalni T.A. Wodniak.
Szkody w sprzęcie nie uwzględnionym w cenniku ustala się w oparciu o cenę rynkową pomniejszoną jednak o wartość stopnia zużycia.

4.Klient ponosi odpowiedzialność finansową w przypadku częściowego zniszczenia lub uszkodzenia wynajętego lub użytkowanego sprzętu będącego własnością T.A. Wodniak jeśli do zniszczenia lub uszkodzenia doszło w sposób nie wynikający z normalnego użytkowania.
Wartość uszkodzenia naliczana jest w oparciu o cennik napraw wypożyczalni T. A. Wodniak.

5.Organizator uzupełnia utracony lub uszkodzony sprzęt na koszt klienta włącznie z kosztami dowozu.
Jeśli uszkodzenie lub częściowe zniszczenie sprzętu nastąpiło w wyniku normalnego użytkowania koszt naprawy oraz dowóz uzupełniającego sprzętu odbywa się na koszt organizatora.


Art.6  Odpowiedzialność klienta za pływanie pod wpływem alkoholu oraz stwarzanie zagrożenia będąc w stanie pod wpływem alkoholu

1.W przypadku niezastosowania się do zakazu pływania pod wpływem alkoholu i stwierdzenia u uczestnika - klienta upojenia alkoholowego w trakcie trwania spływu wyklucza się go z dalszego uczestnictwa w miejscu, w którym to nastąpiło.
Nietrzeźwy uczestnik - klient ponosi koszt transportu do bazy lub miejsca zakwaterowania.

2.Klientowi wykluczonemu ze spływu przysługuje zwrot wartości niewykorzystanych świadczeń po odliczeniu kosztów poniesionych na organizację imprezy.

3.Organizator zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym z klientem uporczywie naruszającym ustalony porządek imprezy, stwarzającym zagrożenie życia swego lub innych uczestników (m.in. przez narkotyki,  niedozwolone  substancje  psychoaktywne,  niekontrolowane  spożywanie alkoholu) zagrażającym jej realizacji lub uniemożliwiającym innym uczestnikom normalne korzystanie ze świadczeń.

4.W przypadku powstania dodatkowych kosztów obciążających T.A. Wodniak, a wynikających  z działania lub zaniechania klienta utrudniającego realizowanie programu imprezy turystycznej w rozumieniu pkt 3, klient będzie zobowiązany do ich pokrycia w całości.

5.Klientowi z którym rozwiązano umowę ze skutkiem natychmiastowym w związku z pkt 3 przysługuje zwrot wartości niewykorzystanych świadczeń po odliczeniu kosztów poniesionych na organizację imprezy.

6. Wszelkie koszty dalszego pobytu i powrotu w takim przypadku ponosi klient, który zobowiązany jest do zwrotu organizatorowi wszelkich kosztów z tym związanych poniesionych przez organizatora.

7.Klientowi nie przysługują prawa do dochodzenia roszczeń z tytułu wykluczenia, odmowy dalszych świadczeń i rozwiązania umowy w związku pkt 1 i pkt 3 artykułu 6.


Art.7  Postanowienia przejściowe i końcowe:

1.Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), Organizator informuje, iż:
  1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Turystyka Aktywna WODNIAK Roman Prusiński (TA Wodniak) z siedzibą Krutyń 18, 11-710 Piecki.
  2) Kontakt z Administratorem – biuro@kajaki-mazury.pl
  3) TA WODNIAK przetwarza tylko niezbędne dane osobowe wymagane do realizacji zamówionych usług, chodzi tu o imię i nazwisko, nazwę firmy, dane adresowe, dane kontaktowe, informacje o produktach.
  4) Dane osobowe przetwarzane są w celu zawarcia lub wykonania umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) oraz wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) i będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do: a) obsługi posprzedażowej (np. obsługi reklamacji), b) zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących TA Wodniak, c) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych).
  5) Dane osobowe mogą zostać udostępnione: a) podmiotom uprawnionym do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, b) podmiotom współpracującym w zakresie usług wsparcia IT oraz dostarczającym oprogramowanie informatyczne, c) podmiotom współpracującym w zakresie usług księgowo-kadrowych, d) podmiotom współpracującym w zakresie usług prawnych. 6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania oraz przenoszenia.
  7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (UODO), jeżeli dane przetwarzane są niezgodnie z prawem.
  8) Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w oparciu o przepisy prawa, w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
  9) Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

2.Klient wyraża zgodę na użycie przez T. A. Wodniak, nieodpłatnie, w okresie obowiązywania umowy o świadczenie usług, a także bezterminowo po jej ustaniu, logotypów, nazw i znaków towarowych i handlowych firmy i marek należących do klienta, w celu promocji usług T. A. Wodniak. Promocja bezpośrednia usług T. A. Wodniak z wykorzystaniem logotypów, nazw i znaków towarowych i handlowych klienta może odbywać się poprzez ich jej publikacje w szczególności w Internecie, zwłaszcza na stronie internetowej T. A. Wodniak, w mediach społecznościowych, w materiałach reklamowych, marketingowych i handlowych.

3. Klient ma prawo w każdym czasie cofnąć zgodę na użycie przez T.A. Wodniak logotypów, nazw i znaków towarowych i handlowych firmy i marek należących do niego w formie pisemnej.

4.T. A. Wodniak może zwrócić się do klienta z prośbą o wystawienie referencji. W razie ich wystawienia oraz w razie braku odmiennych uzgodnień między Stronami uznaje się, iż wystawienie przez klienta referencji upoważnia T. A. Wodniak do jej do jej publikacji w szczególności w Internecie, zwłaszcza na stronie internetowej T. A. Wodniak, w mediach społecznościowych, w materiałach reklamowych, marketingowych i handlowych.

5.Organizator zapewnia miejsca postojowe dla pozostawionych na czas trwania imprezy samochodów.

6.Organizator spływu nie bierze odpowiedzialności za ewentualne straty materialne poniesione przez uczestnika spływu w cennych przedmiotach pozostających pod jego opieką, a powstałe wskutek złego lub nienależytego ich zabezpieczenia (dokumenty osobiste, telefony, aparaty fotograficzne), które powinny być właściwie i zgodnie z zasadami lub wskazówkami obsługi zabezpieczone przed zamoczeniem, utonięciem, zagubieniem, kradzieżą itp.

7.Każdy spór wynikły z tytułu  niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w pierwszej kolejności rozwiązywany będzie na drodze polubownej.

8.W przypadku niejasności w zakresie postanowień Umowy i Regulaminu, skuteczne są postanowienia Umowy.

9.Wszelkie spory wynikłe w zakresie postanowień Umowy i Regulaminu, a nie rozstrzygnięte polubownie, podlegają rozstrzygnięciom właściwego miejscowo Sądu Powszechnego.
W przypadku osób prawnych (w tym przedsiębiorców) wszelkie spory nie rozstrzygnięte polubownie, podlegają rozstrzygnięciom Sądu Powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby organizatora.

10.W sprawach nieuregulowanych w Umowie oraz w niniejszym Regulaminie stanowiącym jej nierozłączną część, mają zastosowanie przepisy:
- dotyczące ochrony konsumenta
- ustawy o usługach turystycznych
- kodeksu cywilnego

11.Powyższy Regulamin może ulec zmianie.
O treści zmian regulaminu każdy zainteresowany zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Usługodawcę na stronie głównej Serwisu Internetowego wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. Informacja na stronie głównej Serwisu Internetowego zostanie utrzymana przez okres, co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych.
Klienci , którzy dysponują aktualnymi Umowami na przedpłacone usługi, zostaną dodatkowo powiadomieni przez T. A. Wodniak poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej używany przez nich w korespondencji z T. A. Wodniak, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu.
W tym przypadku poinformowanie o zmianie Regulaminu, nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.

12.W przypadku, gdy Klient posiadający aktualnie trwającą Umowę, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie T. A. Wodniak w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji zmian w Regulaminie skutkuje rozwiązaniem Umowy.
W takim przypadku T. A. Wodniak zwraca wszystkie wpłacone przedpłaty bez potrącania jakichkolwiek kosztów.
Jeśli zmiana Regulaminu nastąpi w czasie krótszym niż 20 dni przed datą rozpoczęcia imprezy, klient zachowuje prawa nabyte przed zmianą Regulaminu.

13.Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej T. A. Wodniak.

14.Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.05.2018 r.