Warunki Uczestnictwa

Warunki UczestnictwaOGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA
w imprezach turystycznych organizowanych przez firmę
Turystyka Aktywna WODNIAKWarunki Uczestnictwa stanowią integralną część każdej Umowy o imprezę turystyczną , z którymi Klient zobowiązany jest zapoznać się przed jej podpisaniem.
                                                                                                                                                    
Organizator turystyki – przedsiębiorca organizujący imprezę turystyczną – tu :
TURYSTYKA AKTYWNA WODNIAK  Roman Prusiński   Krutyń 18    11-710 Piecki     NIP 849 118 77 32   (T.A. Wodniak) posiadający zaświadczenie o wpisie do Rejestru Organizatorów i Pośredników Turystycznych Województwa Warmińsko – Warmińskiego nr 6/ 2013 oraz gwarancję ubezpieczeniową turystyczną.

Impreza turystyczna – co najmniej dwie usługi turystyczne tworzące jednolity
program i objęte wspólną ceną, jeżeli usługi te obejmują nocleg lub trwają
ponad 24 godziny albo jeżeli program przewiduje zmianę miejsca pobytu

Organizowanie imprezy turystycznej – przygotowywanie lub oferowanie, a także realizacja imprezy turystycznej

Klient – osoba fizyczna lub prawna (również przedsiębiorca), która zamierza zawrzeć lub zawarła umowę o świadczenie usług turystycznych na rzecz swoją lub na rzecz innej osoby/osób, a zawarcie tej umowy nie stanowi przedmiotu jej działalności gospodarczej, jak i osobę, na rzecz której umowa została zawarta, a także osobę, której przekazano prawo do korzystania z usług turystycznych objętych uprzednio zawartą umową


Art.1 Warunki zawarcia Umowy

1.Realizacja zleconej imprezy turystycznej odbywa się na podstawie Umowy sporządzonej na piśmie przez T.A. Wodniak w oparciu o wytyczne klienta i zaakceptowanego przez niego Planu imprezy (spływu, imprezy integracyjnej, wycieczki rowerowej lub pieszej itp.) zawierającego terminarz oraz wszystkie uzgodnione szczegóły i składniki składające się na całokształt zlecenia wraz z zestawieniem ostatecznych kosztów.

2.Wszystkim, chcącym dokonać rezerwacji miejsca w imprezie turystycznej organizowanej przez T.A. Wodniak, przedstawiana zostaje do zapoznania , akceptacji i podpisania Umowa o udział w imprezie turystycznej.

3.W przypadku organizacji imprezy dla grup zorganizowanych/osób prawnych, przedstawiana jest do zapoznania, akceptacji i podpisu Umowa o organizację imprezy turystycznej.

6.Realizacja zlecenia organizacji imprezy turystycznej przez T.A. Wodniak odbywa się na podstawie i akceptacji przez klienta warunków określonych w niniejszych Warunkach Uczestnictwa  oraz akceptacji zapisów - adekwatnie do potrzeby - regulaminu organizacji spływów kajakowych lub wycieczek rowerowych.

5.Podpis złożony na Umowie o uczestnictwo w imprezie lub na Umowie o organizację imprezy turystycznej jest formą akceptacji zapisów regulaminu oraz Warunków Uczestnictwa w imprezach Turystycznych organizowanych przez T.A. Wodniak.

3.Warunkiem rozpoczęcia realizacji Planu imprezy jest jego akceptacja przez klienta oraz wpłata zaliczki na poczet kosztów rezerwacji gotówką w biurze lub na konto bankowe T.A. Wodniak w terminie do 30 dni przed planowaną datą rozpoczęcia lub terminie późniejszym określonym w umowie.
Pozostałą część kwoty za udział w imprezie klient zobowiązany jest uiścić najpóźniej w dniu rozpoczęcia lub w terminie określonym w umowie.
Od wpłaty zaliczki można odstąpić po wcześniejszym uzgodnieniu i adekwatnym zapisie w umowie.

5.Brak uzgodnionych wpłat w określonych umową terminach stanowi podstawę do odstąpienia przez organizatora od umowy i realizacji zlecenia.
W takim wypadku klientowi  przysługuje zwrot wpłaconej kwoty (np zaliczki o ile została wpłacona), zaś organizatorowi przysługuje prawo żądania zapłaty kwot stanowiących równowartość rzeczywistych kosztów poniesionych w związku z dokonanymi już czynnościami zmierzającymi do realizacji zlecenia.

7.W imprezie mogą brać udział osoby pełnoletnie, które ukończyły 18 lat.

8.Osoby mające ukończone 16 lat a nie będące pełnoletnimi mogą brać udział w imprezie o ile posiadają  pisemną  zgodę  przedstawiciela  ustawowego  (rodzica,  opiekuna,  kuratora)  na  udział w imprezie na własną odpowiedzialność lub będąc pod jego opieką.

9.Osoby poniżej 16 roku życia mogą uczestniczyć w imprezie tylko pod opieką przedstawiciela ustawowego(rodzica,  opiekuna,  kuratora) ponoszącego odpowiedzialność za niepełnoletniego uczestnika.

10.Podstawowym obowiązkiem uczestnika imprezy turystycznej jest spełnienie wymogów zdrowotnych umożliwiających w niej uczestnictwo w sposób nie zagrażający życiu albo zdrowiu jego samego lub innych Uczestników imprezy oraz właściwe zabezpieczenie stanu zdrowia w czasie podróży i na miejscu pobytu.

11.Warunkiem realizacji lub uczestnictwa w imprezie turystycznej jest również złożenie najpóźniej w dniu rozpoczęcia spływu przez klienta lub przedstawiciela ustawowego uczestników (rodzica, opiekuna, kuratora) oświadczenia o braku przeciwwskazań do wzięcia udziału w spływie ze względu na stan zdrowia. 
Oświadczenie  nie jest wymagane  gdy uczestnik przedstawi zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia umożliwiającym wzięcie udziału w imprezie turystycznej.

12.W przypadku grupy takie oświadczenie składa w jej imieniu przedstawiciel grupy. Zapis taki może być również zawarty w jednym z punktów Umowy o organizację imprezy.

13.Klient  zobowiązany jest dostarczyć wszelkie dokumenty niezbędne do organizacji imprezy turystycznej (adekwatne do rodzaju realizowanej imprezy) - paszporty, zaświadczenia, legitymacje szkolne, karty rowerowe itp. najpóźniej w dniu jej rozpoczęcia.

14. Niedostarczenie przez klienta do organizatora wymaganych dokumentów w określonym terminie  stanowi podstawę do odstąpienia przez organizatora od realizacji zlecenia.
W takim wypadku uczestnikowi przysługuje zwrot wpłaconej kwoty (jeśli została wpłacona), zaś organizatorowi przysługuje prawo potrącenia lub żądania zwrotu kosztów rezygnacji stanowiących równowartość rzeczywistych kosztów poniesionych w związku z dokonanymi już czynnościami zmierzającymi do realizacji ustalonego zlecenia.

15.Klient zobowiązany jest stawić się w dniu rozpoczęcia imprezy w wyznaczonym terminie i miejscu.
 
16.Klientowi przysługuje zwrot wartości świadczeń, których nie wykorzystał w trakcie trwania imprezy z przyczyn zależnych od niego ( spóźnienie się na zbiórkę, skrócenie pobytu itp.). Klient otrzyma zwrot wpłaconej kwoty po potrąceniu kosztów organizacji niewykorzystanej części imprezy lub niewykorzystanej części świadczeń będących jej częścią składową zawartych w umowie i poniesionych przez organizatora.


Art.2  Warunki rezygnacji, odwołania i zmiany cen

1.Klient może odstąpić od zlecenia organizacji lub umowy  w każdym czasie przed rozpoczęciem spływu, składając na piśmie rezygnację zawierającą datę jej złożenia.
Klient odstępujący od umowy jest zobowiązany zapłacić organizatorowi za faktycznie poniesione przez niego koszty.
Klient otrzyma zwrot wpłaconej kwoty lub zaliczki po potrąceniu faktycznych kosztów organizacji imprezy poniesionych przez organizatora.
Organizator przedstawia klientowi w formie pisemnej informację o poniesionych kosztach i wskaże ich składniki.

2. Wyliczone , udokumentowane i przedstawione klientowi koszty potrącone zostają z wpłaconej przez klienta zaliczki, a w przypadku kiedy wysokość poniesionych kosztów przekroczy jej wysokość, organizatorowi przysługuje prawo roszczenia i żądania zapłaty pozostałej części kwoty aż do pokrycia wszystkich poniesionych kosztów wynikłych z rezygnacji z umowy.

3.Jeśli zmianie ulegną istotne warunki zlecenia lub umowy (tzn.: zakres i standard oferowanych i uzgodnionych świadczeń) klient ma prawo odstąpić od umowy w  ciągu 7 dni po otrzymaniu zawiadomienia od organizatora.
W  takim przypadku klient otrzyma pełny zwrot wniesionych wcześniej wpłat.

4.Organizator zastrzega sobie prawo podwyższenia ceny imprezy w razie wystąpienia niemożliwego do przewidzenia znacznego wzrostu kosztów transportu na skutek znacznej podwyżki  cen  paliwa,  wzrostu  opłat  urzędowych,  podatków i należnych za takie usługi opłat takich jak opłaty lotniskowe, przeładunkowe w portach morskich i lotniczych oraz wzrostu kursów walut.
Okoliczności te muszą być udokumentowane, a podwyższenie ceny nie może mieć miejsca w okresie krótszym niż 21 dni przed datą rozpoczęcia imprezy.
Organizator ma obowiązek powiadomić o tym fakcie klienta.

5.Po  otrzymaniu od organizatora zawiadomienia o podwyższeniu  ceny imprezy, klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić go, czy przyjmuje proponowaną zmianę warunków Umowy czy też odstępuje od niej.

6.Klient zobowiązany jest powiadomić organizatora pisemnie o akceptacji nowych warunków  lub rezygnacji z Umowy w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia.

7.W przypadku braku akceptacji nowych warunków Umowy i złożenia przez klienta rezygnacji, organizator dokonuje  natychmiastowego  zwrotu wszystkich wniesionych świadczeń za udział w imprezie bez obciążania opłatami manipulacyjnymi.

8. Wszelkie zwroty kwot należnych klientowi dokonuje się na rachunek bankowy klienta lub na prośbę klienta w formie przekazu pocztowego.

9. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy przed jego planowanym terminem rozpoczęcia z przyczyn od siebie niezależnych takich jak siła wyższa lub zgłoszenia się mniejszej liczby uczestników niż liczba minimalna określona w umowie.
Klientowi przysługuje z tego tytułu zwrot dokonanych wpłat (np zaliczki).
Odwołanie imprezy z powodu braku wymagalnej liczby uczestników nastąpić może najpóźniej na 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy.
O fakcie odwołania imprezy klient zostanie poinformowany w formie pisemnej.

10.Organizator w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa uczestników (np. trudne warunki pogodowe ) może zmienić, skrócić, a nawet odwołać imprezę w całości lub w części.
Klientom przysługuje w tym przypadku zwrot poniesionych nakładów za niewykorzystaną część imprezy po odliczeniu faktycznie poniesionych przez organizatora kosztów organizacji niezrealizowanej części.


Art.3  Obowiązki organizatora w trakcie trwania imprezy

1.Organizator odpowiada za należyte wykonanie zlecenia lub umowy oraz za właściwy przebieg imprezy zgodny z warunkami ustalonymi w zleceniu lub umowie i zatwierdzonym Planem imprezy.
Odpowiedzialność organizatora za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług w czasie imprezy turystycznej ograniczona jest do dwukrotności ceny imprezy turystycznej względem każdego klienta.

2.Jeżeli z winy organizatora nie zostaną zrealizowane określone świadczenia, względnie ich jakość będzie odbiegała od wynikającej z treści zawartej umowy, organizator  przyjmuje na siebie  stosowną odpowiedzialność  finansową oraz zobowiązany jest do dokonania zwrotu części lub całości wniesionych wpłat za usługę w wysokości uzależnionej od rodzaju i stopnia  odstępstwa od poczynionych w Umowie oraz od wartości handlowej wadliwie zrealizowanego świadczenia.
Od zwracanych kwot nie przysługują odsetki.

3.Jeśli wykonanie usług stanowiących istotną część programu jest niemożliwe organizator zobowiązany jest bez obciążania klienta dodatkowymi kosztami wykonać w ramach tej imprezy odpowiednie świadczenia zastępcze.
W przypadku braku takiej możliwości klientowi przysługuje zwrot wartości nie zrealizowanego programu.


4. W przypadku niemożności zapewnienia świadczenia na tym samym lub wyższym poziomie klientowi należy się odpowiednie obniżenie ceny imprezy lub naprawienie wynikłej na skutek niewykonania świadczenia szkody.

5.Za uzasadnione zerwanie przez klienta umowy lub wycofanie zlecenia wskutek zaistnienia omawianych w art. 3  przypadków organizatorowi nie przysługują dodatkowe świadczenia z tego tytułu ani kary umowne.

6.Organizator jest zwolniony z naprawienia szkody klientowi za niewykonanie świadczenia i niemożność wykonania świadczenia zastępczego w przypadku gdy niemożność wykonania świadczenia zastępczego jest spowodowana wyłącznie:
-   działaniem lub zaniechaniem klienta
-   działaniem lub zaniechaniem osób trzecich nie uczestniczących w wykonywaniu świadczenia zastępczego, jeżeli tego działania lub zaniechania nie można było przewidzieć ani uniknąć
-   siłą wyższą

7.Organizator nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej w sytuacji,  gdy zaoferuje świadczenia zastępcze o co najmniej równorzędnym standardzie i wartości, a klient bezzasadnie odmówi przyjęcia tego świadczenia.

8.Organizator zapewnia pomoc przewodnika w zakresie spraw organizacyjnych i socjalnych.


Art.4 Ubezpieczenie

1 Na życzenie klienta, organizator zobowiązany jest zawrzeć odpowiednie ubezpieczenie grupowe uczestników imprezy zawierające (koszty leczenia) KL i NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków) w przypadku imprez realizowanych na terenie kraju.
Ubezpieczenie imprez realizowanych poza granicami kraju następuje obligatoryjnie.
Koszt takiego ubezpieczenia wchodzi w skład kosztów organizacji imprezy.

2.Klient w dniu dokonania rezerwacji ma prawo zawrzeć z firmą ubezpieczeniową umowę ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z udziału w imprezie turystycznej.
Warunki takiego ubezpieczenia są dostępne u organizatora.

3.Klient wyraża zgodę na przekazanie przez organizatora ubezpieczycielowi danych osobowych klienta w zakresie niezbędnym do zawarcia umowy ubezpieczenia.


Art.5  Reklamacje i odwołania
 
1.Podstawą prawa klienta do dochodzenia  roszczeń z tytułu  niewykonania  lub  nienależytego  wykonania umowy jest reklamacja.

2.Wszelkie reklamacje  w  sprawie usług winny być wniesione w czasie trwania imprezy turystycznej (ustnie do przewodnika lub telefonicznie do organizatora).
W  przypadku zastrzeżeń klienta co do sposobu załatwienia zgłoszonych uwag , pozostawienia ich bez rozpatrzenia lub rozpatrzenia niezgodnie z życzeniem klienta, ma on prawo zgłosić reklamacje w terminie 30 dni od daty zakończenia spływu w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

3.Prawidłowo zgłoszone  reklamacje organizator rozpatruje i udziela odpowiedzi w ciągu 14 dni, a jeśli w terminie do 30 dni od daty  złożenia reklamacji, a w przypadku reklamacji zgłaszanych w trakcie trwania imprezy do 30 dni od daty zakończenia imprezy, organizator nie rozpatrzy reklamacji uważa się ją za przyjętą i uzasadnioną.

5.Nie uznaje się zasadności reklamacji, jeśli  wykonanie świadczeń było w danym miejscu i czasie  ryzykowne i narażające klienta na niebezpieczeństwo, gdy decyzje o przerwaniu lub ograniczeniu  imprezy podjął przewodnik, instruktor, ratownik lub organizator kierując się bezpieczeństwem uczestników.


Art.6 Postanowienia końcowe

1.Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), Organizator informuje, iż:
  1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Turystyka Aktywna WODNIAK Roman Prusiński (TA Wodniak) z siedzibą Krutyń 18, 11-710 Piecki.
  2) Kontakt z Administratorem – biuro@kajaki-mazury.pl
  3) TA WODNIAK przetwarza tylko niezbędne dane osobowe wymagane do realizacji zamówionych usług, chodzi tu o imię i nazwisko, nazwę firmy, dane adresowe, dane kontaktowe, informacje o produktach.
  4) Dane osobowe przetwarzane są w celu zawarcia lub wykonania umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) oraz wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) i będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do: a) obsługi posprzedażowej (np. obsługi reklamacji), b) zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących TA Wodniak, c) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych).
  5) Dane osobowe mogą zostać udostępnione: a) podmiotom uprawnionym do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, b) podmiotom współpracującym w zakresie usług wsparcia IT oraz dostarczającym oprogramowanie informatyczne, c) podmiotom współpracującym w zakresie usług księgowo-kadrowych, d) podmiotom współpracującym w zakresie usług prawnych. 6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania oraz przenoszenia.
  7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (UODO), jeżeli dane przetwarzane są niezgodnie z prawem.
  8) Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w oparciu o przepisy prawa, w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
  9) Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

2. Organizator turystyki odpowiada za zorganizowanie imprezy turystycznej zgodnie z warunkami zawartej umowy.

3. Każdy spór wynikły w związku z wykonywaniem Umów o świadczenie usług turystycznych których integralną częścią są niniejsze Warunki Uczestnictwa w pierwszej kolejności rozwiązywany będzie na drodze polubownej.

4. Wszelkie spory wynikłe z niniejszej Umowy, a nie rozstrzygnięte polubownie, podlegają rozstrzygnięciom Sądu Powszechnego.
W przypadku osób prawnych (w tym przedsiębiorców) wszelkie spory nie rozstrzygnięte polubownie, podlegają rozstrzygnięciom Sądu Powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby organizatora.

5. W przypadku niejasności w zakresie postanowień Umowy i Warunków Uczestnictwa, skuteczne są postanowienia Umowy.

6. W sprawach nieuregulowanych w Umowie o udział w imprezie lub Umowie o organizację imprezy turystycznej oraz w niniejszych Ogólnych Warunkach Uczestnictwa stanowiących ich nierozłączną część, mają zastosowanie przepisy:
- ustawy o usługach turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997 r.
- przepisy dotyczące ochrony konsumenta
- kodeksu cywilnego

Krutyń 01.05.2018