Stowarzyszenie Szlak Krutynia, Krutyń 18 ,Mazury

Stowarzyszenie Szlak Krutynia

Dla poprawy skuteczności podejmowanych działań w zakresie ochrony przyrody na szlaku Krutyni, w 2004 roku założyliśmy, wspólnie z innymi firmami kajakowymi, Stowarzyszenie Szlak Krutynia określając w statucie cele podejmowanych działań i prac.
To niektóre z nich:

1. Tworzenie płaszczyzny współpracy podmiotów gospodarczych działających w zakresie turystyki kwalifikowanej ze szczególnym uwzględnieniem turystyki kajakowej z organami administracji publicznej.

2. Pielęgnowanie i ochrona rzeki Krutyni.

3. Aktywne uczestnictwo w programach mających na celu ochronę przyrody oraz polepszanie stanu środowiska na szlaku Krutyni i w jego otoczeniu.

4. Podnoszenie jakości usług podmiotów świadczących usługi w zakresie turystyki kajakowej.

5. Popularyzowanie i rozwijanie turystyki kajakowej oraz wszelkiego rodzaju form aktywnego wypoczynku mając na uwadze ochronę przyrody i środowiska.

6. Ochrona interesów swoich członków.


1. Udział w spotkaniach z administracją publiczną oraz organizowanie takich spotkań.

2. Organizowanie regularnego oczyszczania rzeki Krutyni

3. Wykrywanie i likwidowanie źródeł zanieczyszczeń.

4. Inicjowanie, pomoc oraz współpraca z miejscowymi samorządami i organizacjami szkolnymi w zakresie propagowania wśród młodzieży idei ochrony przyrody i środowiska.

5. Udział w pracach grupy roboczej "Turystyka Kajakowa" koordynującej działania różnych podmiotów w zakresie ochrony szlaku Krutyni, w celu usprawnienia i poprawy skuteczności podejmowanych zabiegów.

6. Informację i edukację turystów korzystających ze wszelkiego rodzaju usług turystycznych.

7. Podejmowanie ustaw i inicjatyw mających na celu polepszenie jakości usług turystycznych ze szczególnym uwzględnieniem interesów ochrony przyrody i środowiska.

Ostatnie działania na rzecz ochrony przyrody szlaku rzeki Krutyni opisane zostały w artykule "Ochrona szlaku Krutyni w wykonaniu Stowarzyszenia Szlak Krutynia", a zarys walorów przyrodniczych szlaku Krutyni poznać można w artykule "Krutynia - spływy kajakowe w otoczeniu chronionej przyrody".